Ψηφιακή Φιλοκαλία/Digital Philokalia (PDF)

Εδώ μπορείτε να βρείτε την ελληνική Φιλοκαλία, συλλεχθείσα από τον Άγιο Μακάριο Κορίνθου (Νοταρά) και επιμεληθείσα από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, εκδοθείσα στη Βενετία κατά το έτος 1782.

You may find here the Greek Philokalia, collected by Saint Makarios of Corinth (Notaras) and edited by Saint Nikodemos the Hagiorite, published in Venice in 1782.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Φεβρουαρίου 2020: Στον δεύτερο τόμο υπήρχε διπλή σελίδα, και από τον πέμπτο απουσίαζε σελίδα. Τα αρχεία έχουν ενημερωθεί με τη βοήθεια ενός επισκέπτη της ιστοσελίδας (πολλά ευχαριστώ!), και ανέβηκαν ξανά.

UPDATE February 2020: There was a duplicate page in the second volume and a missing page from the fifth. The files have been updated with the help of a visitor of a site (many thanks!), and uploaded anew.

 

Πρώτος τόμος/first volume: FilokaliaA (PDF, 17 MB)

Δεύτερος τόμος/second volume: FilokaliaB (PDF, 16 MB) [ενημερωμένος/updated]

Τρίτος τόμος/third volume: FilokaliaC (PDF, 18 MB)

Τέταρτος τόμος/fourth volume: FilokaliaD (PDF, 20 MB)

Πέμπτος τόμος/fifth volume: FilokaliaE (PDF, 20 MB) [ενημερωμένος/updated]

 

Επίτομο αρχείο/abridged file: FilokaliaABCDE (PDF, 91 MB) [ενημερωμένο/updated]

 

Εκτενές ευρετήριο στον πέμπτο τόμο/Extensive index in the fifth volume.

 

Πρώτη έκδοση/first edition (1782): Filokalia1782 (PDF, 118 MB)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s